Dé oplossing voor de waterveiligheid

De Nederlandse waterveiligheid is steeds meer gericht op het wegpompen van overtollig water. Inmiddels staan er meer dan 3600 gemalen klaar om die taak te vervullen, als het nodig is. Die ontwikkeling van steeds meer supergemalen is onontkoombaar als gevolg van de verdere inklinking van de polders, de geologische zetting van Nederland, de waardevermeerdering van de grond door toenemende welvaart en bevolkingsaanwas, de hogere eisen van land- en tuinbouw, de hogere veiligheidseisen van de bewoners en de zeespiegelrijzing.  Door de afvoer via het Getijmeer en het Energie-opslagmeer kan het waterpeil er op NAP + 2,5 m worden gehouden, zelfs bij een zeespiegelstijging.

Meer informatie

Deelrapport Water veiligheid

Water afvoeren in plaats van verhogen van de dijken

Met DELTA21 kan het waterpeil bij Dordrecht op maximaal NAP + 2,5 m worden gehouden bij extreme rivierafvoeren door het waterpeil van het Getijmeer tijdelijk te verlagen en overtollig rivierwater via de overlaat van het Energie-opslagmeer naar zee af te voeren. Tijdens zware langdurige NW stormen wordt het water wel tot 4 m opgestuwd en wordt het water gekeerd door de duinen, de zeedijken en de waterkeringen. Als eenmaal per 5 jaar de opstuwing meer dan 2,5 m kan worden, dan biedt DELTA21 voldoende beheers mogelijkheden om het waterpeil bij Dordrecht niet verder dan NAP + 2,5 m te laten stijgen. Daarvoor zijn in Delta21 dan de duinen, het gemaal , de afsluitbare kering en tenslotte ook de Maeslantkering beschikbaar.

Als de Maeslantkering zou falen

Als de Maeslandtkering volledig zou falen in het afvoeren van overtollig rivierwater bij te hoge rivierwaterstanden, dan zorgt het gemaal ervoor dat het overtollige rivierwater via het Haringvliet en het Getijmeer in het Energie-opslagmeer terecht komt om daar weer in zee te worden gepompt. In het Energie-opslagmeer is zelfs voldoende capaciteit aanwezig om, bij een gedeeltelijk falen van de Maeslantkering in het keren van hoge zeewaterstanden, ook dat zeewater via het Energie-opslagmeer in zee te lozen. Nadrukkelijk willen wij hier stellen dat Delta21 niet het bestaan van de Maeslantkering overbodig maakt. Wel is het zo dat door Delta21 de functionaliteit van de Maeslantkering vereenvoudigd kan worden en daardoor de faalkans van de Maeslantkering kan worden verbeterd en de levensduur kan worden verlengd.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Besparingen per jaar

Besparing, ook als de zeespiegel stijgt

Besparingen op dijkverhoging

De investeringen voor alléén dijkverhogingen voor de periode van 2029 tot 2050 geschat op € 2 miljard en van 2029 tot 2100 op ruim € 6 miljard. Deze 800 km dijken zullen, o.a. door de zettingen, tot 2100 gemiddeld tot ca. 0,8 m opgehoogd moeten worden. Met DELTA21 zijn deze investeringen niet meer nodig.

Besparingen op dijkversterking bij een zeespiegelrijzing

Wordt de zeespiegelrijzing nog eens tot 1 m extra, dan kan nog eens tot 2100 ruim € 11 miljard extra op dijkversterking en dijkverhoging worden bespaard. Met DELTA21 zijn ook dan in het gebied tussen de keringen en Gorinchem, geen extra investeringen in de dijkverzwaring nodig als gevolg van de zeespiegelrijzing. Bovendien zal, met DELTA21, in het benedenstroomse gebied de schadekans aanzienlijk worden verkleind en een besparing opleveren aan “verzekeringspremie”.

Delta21 van soms open naar soms dicht

 Anno 2018 staan de Haringvlietsluizen meer dan de helft van het jaar dicht. Bij Rijnafvoeren van meer dan 1100 m3/s wordt zoet rivierwater ook via de Haringvlietsluizen naar zee afgevoerd. Met het kierbesluit zal vanaf 2018 de natuursituatie zeker verbeteren, al komt het zout-brakke milieu van vóór 1971 er nog niet mee terug. Het kierbesluit is zeker een eerste waardevolle stap op weg naar een verder herstel van de natuurlijke situatie in het Haringvliet. De kier zal bij een hoge rivierafvoer en Laag Water kort opengaan om zout water toe te laten. Met DELTA21 gaan de sluizen echter permanent open en wordt de Haringvlietkering een secundaire kering, die alléén in noodgevallen gesloten kan worden.

Vismigratie maakt de delta mooier

Met het terugbrengen van het getij in het Haringvliet komt een lang gekoesterde wens van natuurorganisaties uit: terugkeer van de vismigratie en de baakwater biotoop

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!