Terugkeer van het zoute getij in het Haringvliet

Met de Deltawerken kwam er een eind aan het Haringvliet als Nederlands belangrijkste en ecologisch rijke estuarium, waar het zoute getij vrije toegang had en het rivierwater werd afgevoerd naar zee. Met DELTA21 moet het zoute getij de brakke biotoop en de vismigratie tussen Rijn en Noordzee weer terugbrengen. Daarmee kan de natuur zich herstellen en komt een lang gekoesterde wens van alle natuurliefhebbers in vervulling.

Meer informatie

Deelrapport Natuurherstel

Haringvliet wordt zout, brak en zoet

DELTA21 beoogt een zout Haringvliet in het westelijk deel met volledig zoute getij en een zoet deel in het oosten. Het Brakwatergebied wordt gemiddeld brak. Zoet water stroomt uit het oostelijk deel toe aan de wateroppervlakte. Het Brakwatergebied is een groot vispassagegebied, waar vissen de sprong kunnen maken van zout naar zoet en omgekeerd. Zij kunnen zo lang verblijven als nodig is om zich aan het andere zoutgehalte te kunnen aanpassen.

In onze update van 29 juli 2019 is de compartimentering bij het eiland Tiengemeten komen te vervallen. De zoutwatertong kan dan door lopen tot aan de Biesbosch.

Delta21 van soms open naar soms dicht

Anno 2018 staan de Haringvlietsluizen meer dan de helft van het jaar dicht. Bij Rijnafvoeren van meer dan 1100 m3/s wordt zoet rivierwater ook via de Haringvlietsluizen naar zee afgevoerd. Met het kierbesluit zal vanaf 2018 de natuursituatie zeker verbeteren, al komt het zout-brakke milieu van vóór 1971 er nog niet mee terug. Het kierbesluit is zeker een eerste waardevolle stap op weg naar een verder herstel van de natuurlijke situatie in het Haringvliet. De kier zal bij een hoge rivierafvoer en Laag Water kort open gaan om zout water toe te laten. Met DELTA21 gaan de sluizen echter permanent open en wordt de Haringvlietkering een secundaire kering, die alléén in noodgevallen gesloten kan worden.

Zij gaan ook dicht bij extreem lage zoetwater toevoer uit de Rijn en de Maas. Hiermee wordt bereikt dat de functie van secondaire kering wordt uitgebreid met een belangrijke functie in het kader van de zoetwaterhuishouding in het gebied.

Vismigratie via het Haringvliet

Het kierbesluit dat in 2018 in werking treedt, past in de reeks van goede maatregelen om de vismigratie weer terug te krijgen. De kier zal tijdelijk af en toe open gaan om zout water toe te laten. De doordringing van de zoutwatertong kan ertoe leiden dat de kier nauwelijks open zal gaan en de doelstelling beperkt bereikt wordt. DELTA21 verwacht dat alléén de terugkeer van het volledig zoute getij en een open Haringvliet de vismigratie tussen de Noordzee en de Rijn/Maasdelta kan herstellen. Het kierbesluit is een belangrijke stap maar onvoldoende om volop de vissen weer van de rivieren naar de Noordzee te laten migreren en omgekeerd. Met Delta21 ondervinden de vissen geen beletsel meer als ze van het zoute zeewater naar het zoete water van onze grote rivieren willen migreren. In essentie komt wat dat betreft de situatie van voor de Deltawerken terug waarbij de zoute zeewatertong kwam tot aan de Biesbosch.

Welke vissen migreren via het Haringvliet

Het Haringvliet wordt weer een opgroeigebied van jonge haring, sprot, spiering, rivierprik en zeebaars. Dat biedt weer voedsel voor andere (trek)vissen maar ook (trek)vogels. Trekvissen als stekelbaars, spiering, elft, flint kunnen estuaria als een open Haringvliet voor hun levenscyclus niet missen. Delta21 zal een gunstig effect hebben op vissen als de driedoornige stekelbaars, de fint, de zalm en de zeeforel, maar ook gunstig zijn voor bijv. de rivierprik, de houting en de zeeprik. De opening van de Haringvlietsluizen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor vismigratie vanuit de Voordelta naar het Rijn- en Maasstroomgebied en terug. Ook voor de zoetwatervis, die nu soms aan de zeezijde terecht komen en niet meer kunnen terugkeren naar het Haringvliet. Ook de Europese aal, die opgroeit in het zoete water en zich voortplant in het zoute water zal zich met Delta21 weer kunnen herstellen.

Flora en Fauna in het Haringvliet

Met DELTA21 en het zoute getij zal de flora in het Haringvliet sneller en effectiever veranderen dan als gevolg van het kierbesluit. Het hele ecosysteem zal zich aanpassen, er zal snel weer riet gaan groeien op de flauwe oevers, er komen meer visjes en insecten en daarmee meer voedsel voor vogels. De buitendijkse polders zullen veranderen in brakke slikken en schorren en daar zullen opnieuw rietvelden ontstaan. Ook vóór de kust kunnen de schelpdierbanken zich herstellen om te fungeren als kraamkamer voor vissen die weer haaien, roggen en dolfijnen aantrekken. Vogels als de kluut, bontbekplevier, strandplevier, visdief, dwergstern, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw, grote stern, blauwborst en rietzanger zullen in aantal toenemen, mede door de sterke toename van broedhabitat. Met DELTA21, zal het Haringvliet zal weer vol jonge Atlantische haring zitten.

Voedselbron

Met DELTA21, wordt het Haringvliet weer een opgroeigebied van jonge haring, sprot, spiering, rivierprik en zeebaars. Dat biedt weer voedsel voor andere (trek)vissen maar ook (trek)vogels.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief