Delta21 draagt bij aan de energietransitie

Met grote snelheid wordt de rol van fossiele en conventionele energieopwekking overgenomen door wind-, zonne-energie en warmte. Door de afhankelijkheid van de weersgesteldheid, zullen er veel momenten van overschot en te kort aan energie ontstaan. Nu wordt de aanbodzekerheid nog opgelost door de bestaande conventionele overcapaciteit stand-by te houden en afschakeling van schoon opgewekte energie (“curtailment”) te accepteren. Opslag van energie zou veel logischer zijn, overtollige wind- en zonne-energie hoeft dan minder te worden afgeschakeld. Met het Energie-opslagmeer van Delta21 wordt voor een belangrijk deel in de behoefte aan energie-opslag voorzien.

Meer informatie

Deelrapport Energie

De bijdrage van DELTA12 aan de energietransitie: het Energie-opslagmeer

DELTA21 voorziet in een Energie-opslagmeer, waar elektriciteit in waterkracht wordt opgeslagen. Het waterpeil in het Energie-opslagmeer kan 17,5 m stijgen of dalen, bij resp. lediging of vulling van het bassin bij een gemiddeld waterverval van 14 m. De turbines kunnen in seconden omgezet worden in pompen. Het Energie-opslagmeer heeft een inhoud van 400 miljoen m3 en een geïnstalleerd vermogen van 1,8 GW, dat 12 uur achtereen energie kan leveren.

Delta21 scheelt twee conventionele energiecentrales

Om tijdelijke tekorten aan wind- en zonaanbod op te vangen, worden steeds grotere contracten met energiebedrijven afgesloten die voldoende noodvermogen van hun conventionele centrales in tijden van tekorten garanderen. Om deze centrales bedrijfsklaar te houden, dienen zij op minimaal 30% van hun productie te blijven draaien en dat maakt elektriciteit duur en de opwekking weinig efficiënt. Via een opslag in het Energie-opslagmeer kunnen twee conventionele centrales worden gesloten.

Met het opslagmeer vervult Delta21 een significante rol in de, voor de energie transitie, zo belangrijke netstabiliteit in Nederland”

Het Energie-opslagmeer: Extra duurzame energieopwekking en opslag

Het Energie-opslagmeer kan met zowel vaste als drijvende zonnepanelen een significante bijdrage leveren aan de elektriciteitsmarkt. Ook is er voldoende ruimte voor een geïsoleerd bassin voor warmteopslag, dat warmte gedurende 6 maanden met een warmteverlies van 10% kan opslaan. Het meer is verder een uitgelezen plek voor de plaatsing van aqua-batterijen. Ook is het gebied ideaal voor een windpark en de plaatsing van een waterstoffabriek.

Het getijmeer en getijturbines

Ook de getijturbines, die langs het Getijmeer zijn geïnstalleerd bieden een getijvermogen van 60 MW. Met de open zeeverbinding van het Haringvliet treedt daar weer een getijverschil op van ca. 2 mtr. Het zeewater stroomt dan dagelijks bij opkomend tij gedurende 6,4 uur lang het Haringvliet in om daarna weer terug te stromen naar de zee. In die getijstroom kunnen getijturbines worden geplaatst met een totaalvermogen van ca. 6o MW. Waterkracht is relatief schoon en technisch bewezen. Het past uitstekend binnen de Nederlandse “water context” Plaatsing van die turbines wordt in het plan echter alleen overwogen als voldoende is aangetoond dat ze de vismigratie niet hinderen.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Energie-opslagmeer: toch een beetje plan Lievense

Met de uitbreiding van het waterveiligheidssysteem met de Lievense component van het Energie-opslagmeer slaat Delta21 drie vliegen in één klap: een beter en betrouwbaardere waterveiligheid, tegen lagere kosten gecombineerd met een significante bijdrage aan de energietransitie.
Met de meervoudige aanwending van het turbinesysteem en de duinenkering kunnen de investeringskosten toe te rekenen aan de energieopslag zeer aanzienlijk worden verlaagd.
Een ander gunstig element is dat de locatie van het opslagmeer dicht bij zowel interessante afzetgebieden als aanleverbronnen als wind- en zonneparken ligt, waardoor de transportkosten van en naar het meer tot een minimum beperkt blijven.

Inherent aan het meer is ook de ten opzichte van opslagsystemen als batterijen factoren langere levensduur van minimaal 100 jaar en de vrijwel verwaarloosbare opruimingskosten.
Met het meer kan een vermogen worden geleverd van 1,8 GW wat gelijk staat aan het vermogens van twee conventionele centrales van gemiddelde grootte tezamen.

De waarde van het meer werd in 2018 geschat € 1,0 mrd. bij een bezettingsgraad van 30%. Die bezettingsgraad zal in de toekomst naar verwachting alleen maar kunnen toenemen en daarmee ook de bezettingsgraden van de installaties van toeleverende bedrijven.

Tot slot nog de opmerking dat het hier om een vrijwel volledig circulair project gaat. Nagenoeg alle onderdelen van het project kunnen worden hergebruikt en/of in hun oorspronkelijke vorm worden teruggebracht.

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven een jaaropbrengst voor het Energie-opslagmeer plus Getijmeer van € 110 miljoen/jaar verwacht. Ook geldt een jaarlijkse CO2-besparing tot 4 Mton. Bij een prijsniveau van € 50/ton CO2 levert dat jaarlijks ook nog eens een besparing op van € 200 miljoen. Dit alles naast de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 2 miljard tot 2050 en ruim € 6 miljard tot 2100. Dit alles nog zonder met een zeespiegelrijzing rekening te houden en met de waarde van het herstel van de natuurwaarden en de terugkeer van de vismigratie.

Energy Storage NL

Energy Storage NL is een groot pleitbezorger is voor het wegnemen van de barrières voor energieopslag. De verspilling van energie zou verminderen, als vanuit de wetgever duidelijk zou worden gemaakt, welke bronnen als eerste zouden moeten worden aangesproken en tegen welke prijs en zo duidelijkheid scheppen voor investeerders en netbeheerders.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!