Delta21: Eén idee, 3 oplossingen

Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel.

Het plan heeft primair tot doel om de waterveiligheid tot het eind van deze eeuw te garanderen voor het kwetsbare gebied tussen Rotterdam en Dordrecht, door de aanleg van een duinenrij, met een gemaal daarin, als zeewaterkering tussen de Tweede Maasvlakte en Goeree Overflakkee.

Met een beperkte aanpassing kan de kering worden uitgebreid, waardoor er tevens een opslagbekken ontstaat dat van belang is in het kader van de energietransitie. Dit opslagbekken, met een omvang, van 20 km2, het zogenaamde Energie-opslagmeer, dient als het ware als een batterij voor wind- en zonnenergie, die anders onbenut blijft.

Met een milieuvriendelijke inrichting kan het  Energie-opslagmeer en de aanwezige zoutspray zorgen voor een unieke vegetatie, enigszinsvergelijkbaar met het Voornes duin.

Door tevens de Haringvlietsluizen permanent te openen zal het zoute getij in het Haringvliet terug keren en kan de vismigratie zich herstellen. Het Haringvliet kan weer de hoofdafwatering van de rivieren naar zee worden en de oorspronkelijke brakwatercultuur kan er weer terugkeren.

Download en lees het rapport

De kern van het plan: een Energie-opslagmeer

Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van pompen en turbines energie tijdelijk wordt opgeslagen en weer wordt opgewekt. De grote vermogens aan pompcapaciteit kunnen, tijdens storm en hoge rivierafvoeren, worden ingezet als supergemalen om het overtollige rivierwater, in geval van wateroverlast, naar zee te pompen.

Getijmeer en Haringvliet

Ook worden 60 MW-getijturbines geïnstalleerd om energie op te wekken met het getij en water dat in en uit het Getijmeer en het Haringvliet stroomt. De Haringvlietsluizen kunnen nu permanent open komen te staan. DELTA21 brengt zo het zoute getij weer terug in het Haringvliet en herstelt zo de brakwaterbiotoop in het Haringvliet. Het Haringvliet wordt weer een aantrekkelijk gebied met een gezond leef- en woonklimaat.

Waterveiligheid

Energie

Natuur

Zout, zoet, brak

Het zoute getij brengt, via het Getijmeer, weer dagelijks vers zout Noordzeewater naar binnen voert het weer af. In het westelijk deel van het Haringvliet werkt dus het getij en heeft het water een hoog zoutgehalte. Het oostelijk deel van het Haringvliet blijft zoet, de scheiding ligt bij het eiland Tiengemeten. Tijdens hoge rivierafvoeren aan beide zijden van Tiengemeten overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

Het brakwatergebied is gelegen ten zuiden van het eiland Tiengemeten en dient als een grote zout-zoet-brakke vispassage. Zout water mag niet in het oostelijk deel van het Haringvliet terecht komen. Vanuit de oostzijde stroomt het zoete water in het Brakwatergebied en vanuit de westzijde stroomt zout water in en uit. Tijdens hoge rivierafvoeren moet ook via het Brakwatergebied de helft van het overtollig rivierwater kunnen afstromen naar zee.

Besparingen

Wat levert het op?

Voorzichtige aannames voor 2030 geven een jaaropbrengst voor het Energie-opslagmeer plus Getijmeer van € 110 miljoen/jaar verwacht. Ook geldt een jaarlijkse CO2-besparing tot 4 Mton. Bij een prijsniveau van € 50/ton CO2 levert dat jaarlijks ook nog eens een besparing op van € 200 miljoen. Dit alles naast de besparing op dijkverhoging en dijkverzwaringen van € 2 miljard tot 2050 en ruim € 6 miljard tot 2100. Dit alles nog zonder met een zeespiegelrijzing rekening te houden en met de waarde van het herstel van de natuurwaarden en de terugkeer van de vismigratie.

Energy Storage NL

Energy Storage NL is een groot pleitbezorger is voor het wegnemen van de barrières voor energieopslag. De verspilling van energie zou verminderen, als vanuit de wetgever duidelijk zou worden gemaakt, welke bronnen als eerste zouden moeten worden aangesproken en tegen welke prijs en zo duidelijkheid scheppen voor investeerders en netbeheerders.

Sluit je aan

Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Om te delen wat we doen en wie weet kan jij ons helpen!